อบรม/สัมมนา

เปิดให้ลงทะเบียน

อบรม/สัมมนา

ประจำปี 2567

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา

อบรมหัวข้อ "การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม" ปี 2567 รุ่นที่ 4
1 วัน จำกัด 40 ท่าน ฟรี

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา

สัมมนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36
3 วัน ไม่จำกัด มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีอบรม/สัมมนา

อบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยทางจิตสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีในสถานประกอบกิจการ (Psychosocial Factors Control and Prevention for Workplace Health Promotion and Well-Being) รุ่นที่ 1
1 วัน ไม่จำกัด ฟรี
อบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยทางจิตสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีในสถานประกอบกิจการ (Psychosocial Factors Control and Prevention for Workplace Health Promotion and Well-Being) รุ่นที่ 2
1 วัน ไม่จำกัด ฟรี
หลักสูตรมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมาย: การพัฒนา การรักษา และการยกระดับ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1
1 วัน ไม่จำกัด ฟรี
หลักสูตรมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมาย: การพัฒนา การรักษา และการยกระดับ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2
1 วัน ไม่จำกัด ฟรี

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา

ไม่มีอบรม/สัมมนา